กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตลอดทั้งสัปดาห์ได้มีการหาเสียง และมีการแสดงวิสัยทัศน์ ตอบคำถาม และได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผลปรากฎว่า นางสาวปิยะธิดา รัตนะวัน พรรค New Generation ได้รับคะแนนเสียง 215 คะแนน นางสาววาสนา ภูมิลา พรรค EJP ได้รับคะแนนเสียง 97 คะแนน และ นางสาวไอลดา สมภา พรรค 5Day Every one ได้รับคะแนนเสียง 90 คะแนน ไม่ออกเสียง 14 คะแนน บัตรเสีย 11 คะแนน ส่งผลให้ นางสาวปิยะธิดา รัตนะวัน ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้