การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม