โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับ มาตรฐาน

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ระดับ มาตรฐาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น