การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ

การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ติด
1 ใน 5 ได้โควตาของภาคอีสานไปแข่งขันระดับนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
จัดขึ้น
โดยชมรม kroothai maker
 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

ใส่ความเห็น