การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่อเนือง 3-5 ปี (ปีการศึกษา 2558-2562) โดย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน และเยี่ยมชั้นเรียน รับฟังการรายงานการดำเนินงาน การใช้นวัตกรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่อเนือง 3-5 ปี รับชมการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มา ณ โอกาสนี้