ด่วนที่สุดแบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศธ 04258/1358ด่วนที่สุด2020-03-12สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดแบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น