รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) โดย นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์

2563รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model)
นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล

ใส่ความเห็น