เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัคร 21-25 มี.ค.63
สอบ 27 มี.ค.63
ประกาศผล 28 มี.ค.63
รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา 30มี.ค.63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
  1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
  1.3 ไม่จำกัดอายุ
  1.4 เป็นโสด
  2 หลักฐานในการรับสมัคร
  2.1 ใบสมัครของโรงเรียน
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน 3 ชุด ( ผู้สมัคร, บิดาและ มารดา)
  2.3 สำเนา ปพ. 1 (รับรองสำเนา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
  2.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
  1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
  1.3 ไม่จำกัดอายุ
  1.4 เป็นโสด
 2. หลักฐานในการรับสมัคร
  2.1 ใบสมัครของโรงเรียน
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน 3 ชุด ( ผู้สมัคร, บิดาและ มารดา)
  2.3 สำเนา ปพ. 1 (รับรองสำเนา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
  2.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
 • กำหนดรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สถานที่รับสมัคร บริเวณชั้น 1 อาคารศรีภูมิธรรม โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ
 • สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการสอบ / การจัดชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 บริเวณ อาคารศรีภูมิธรรม
 • รายงานตัว / มอบตัว วันจันทร์ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. บริเวณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์
 • ปรับพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
 • รับตารางเรียนและอุปกรณ์ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • ปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

Download เอกสาร
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ใบสมัคร
แผ่นพับ

ใส่ความเห็น