ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เปิดโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เปิดโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

สรุปบทบรรยายพิเศษ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล ข้อคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ตามระบบ Tracking system หรือ 4As ประกอบด้วย
A 1 = Awareness หมายถึง การสร้างความตระหนัก
A 2 = Attempt หมายถึง ความมุ่งมั่น พยายามลงมือปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย
A 3 = Achievement หมายถึง การมีผลสัมฤทธิ์ปรากฎหรือความส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
A 4 = Accreditation หมายถึง การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบยั่งยืนและเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ คติพจน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน “ไม่มีโรงเรียนแย่ถ้าผอ.เยี่ยม และ ไม่มีโรงเรียนเยี่ยมถ้าผอ.แย่” บุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือ “ครู” ดังนั้นครูต้องรักเด็กและสอนให้เด็กรักครู นโบายที่ดีที่สุดคือนโยบายที่ลงสู่ระดับชั้นเรียน ที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังคำขวัญ “สำนักงานมาตรฐาน เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ”

ศน.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

เด็กชายธารนรินทร์ ชินบุตร นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้แต่งบทและขับเสภาต้อนรับ ผอ. สพม.28 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งแรก (ความสามารถที่น่าทึ่งคือทำได้อย่างน่าประทับใจภายในเวลา 2 ชั่วโมง)

ใส่ความเห็น