คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ 001/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 2 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น