ขอขอบคุณคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. ในวันที่ 6-8 พฤษจิกายน 2562 โดย นายไพบูลย์ วีระพันธ์ นายธีระวิทย์ สิทธิปกรณ์ และ ดร.จิตตวดี ทองทั่ว

โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนและการประเมินอย่างเป็น กัลยาณมิตร ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ดีๆให้กับโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะนำไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

ใส่ความเห็น