โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง ไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มี ความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนใหม่ของโรงเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาตน พัฒนาจิตตามแนวทางคำสอนของศาสนา มุ่งประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงาม นำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับการสนับสนุนงบปนะมาณดำเนินการส่วนหนึ่งจาก เทศบาลตำบลส้มป่อย ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้