การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม(Site Visit) การดำเนินการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดย นายไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฯ นายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการ นางสมจิตร มุ่งกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางสาวโนรี บ่อเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กรรมการ และ นายอดุลย์ แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและรับการประเมิน โดยมี พันจ่าตรี พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล ผู้ปกครองเครือข่าย ศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์