พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมี นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 80 คน และนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 76 คน
จากนั้น นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา