การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมแบบการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมแบบการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนส้อมป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ