ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19

วันที่ 7 มิ.ย.2564 เทศบาล ต.ส้มป่อย รพ.สต.ส้มป่อย ร่วมกับ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19