รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน “KOSIT Model” โดย นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ