โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยสศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2553