โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2553