อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2564-09-03บันทึกคลิปวีดีทัศน์ นำเสนอผลงาน Obec Awards
2564-09-03ต้อนรับ นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2564-09-02โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
2564-08-17มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนผู้กักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2564-07-02 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทรายมูลวิทยา
2564-07-01พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
2564-06-28รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2564-06-25กิจกรรม Big Cleaning day
2564-06-22ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
2564-06-21กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564
2564-06-16รับมอบอุปกรณ์และชุดกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล โครงการส้มป่อยพิทยาคมอคาเดมี่
2564-06-07เทศบาล ต.ส้มป่อย รพ.สต.ส้มป่อย ร่วมกับโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19
2564-06-14กิจกรรมยามเช้าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
2564-06-14กิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
2564-06-01ปฐมนิเทศรับอุปกรณ์การเรียนชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ม.1-ม.6
2564-05-28การอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19)
2564-05-25การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
2564-05-22ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
2564-05-15สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
2564ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2564
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม