อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2565-09-20สรุปผลการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณประจำปี 2565
2565-04-14ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตุ้มโฮม แบ่งปัน สร้างสรรค์ ส.ป.พ.
2565-03-22 รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
2565-03-19สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
2565-03-16จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประเภท เอ็กซ์ตรีม
2565-03-07พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
2565-02-01การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมแบบการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2563
2565-01-20การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
2564-12-20การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
2564-12-16การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2564-12-1วันเกี่ยวข้าวที่นาส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2564-11-25กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564
2564-11-13กิจกรรมเปิด SPK Academy และ คลินิกฟุตบอล
2564-10-26การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ วPA
2564-10-21นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
2564-10-15อบรมพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด โคก หนอง นา
2564-10-12กิจกรรมเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
2564-10-11กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา 2564
2564-09-28พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
2564-09-23อบรมแกนนำยุวชนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
2564-09-16การดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
2564-09-09พิธีมอบเกีบรติบัตรนักเรียนจิตอาสา
2564-09-09พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจสร้างชีวิต"
2564-09-09พิธีมอบทุนเสมอภาค
2564-09-06พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส้มป่อย
2564-09-03บันทึกคลิปวีดีทัศน์ นำเสนอผลงาน Obec Awards
2564-09-03ต้อนรับ นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2564-09-02โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
2564-08-17มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนผู้กักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2564-07-02 ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทรายมูลวิทยา
2564-07-01พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
2564-06-28รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2564-06-25กิจกรรม Big Cleaning day
2564-06-22ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
2564-06-21กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564
2564-06-16รับมอบอุปกรณ์และชุดกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล โครงการส้มป่อยพิทยาคมอคาเดมี่
2564-06-07เทศบาล ต.ส้มป่อย รพ.สต.ส้มป่อย ร่วมกับโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19
2564-06-14กิจกรรมยามเช้าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
2564-06-14กิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
2564-06-01ปฐมนิเทศรับอุปกรณ์การเรียนชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ม.1-ม.6
2564-05-28การอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19)
2564-05-25การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
2564-05-22ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
2564-05-15สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
2564ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2564
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม