อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2563-03-13 ตรวจสอบภายใน งานการเงินและพัสดุ จาก สพม.28อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-03-07 งานบายศรีสู่ขวัญรองเจ้าคณะอำเภอราษีไศลอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-03-06 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-03-06 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ To be number oneอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-03-02 อำลาสถาบันอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-02-13 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-02-12 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-02-11 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-02-04 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-02-02 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-30 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-28 การประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-11 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับ เทศบาลตำบลส้มป่อยอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-09 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พอ.สว. บ้านโกอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-06 พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-01-02 สอบ pre O-NET ม.3, ม.6อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-27 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-24 การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-23 โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยนวัตกรรมอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-21 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-20 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-12 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-12-9 การอบรมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-29 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-25 ผ้าป่าข้าวเปลือก และทำบุญเลี้ยงพระอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-25 พิธีถวายราชสดุดีอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-19 ประชุมระดมทุนการศึกษาผ้าป่าข้าวเปลือกอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-18 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-15 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารช่วยงานจราจร สภ.ราษีไศลอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-11 สืบสานประเพณีลอยกระทง อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-10-29 ศน. สพม.28 นิเทศติดตามการประเมินภายนอกรอบ 4อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-09-24 รับเกียรติบัตร ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-06-18 ศึกษาดูงาน OBCE QA รร.กันทรารมย์อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมยามเช้า goodmorning ส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-คนดีศรีส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมจิตอาสาอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-วิทยากรท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัลบั้มภาพกิจกรรม
การจัดทำ swot analysisอัลบั้มภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ smss sesa และ big dataอัลบั้มภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
รับการประเมิน ScQAอัลบั้มภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานอัลบั้มภาพกิจกรรม
วันเข้าพรรษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
สวนสนามลูกเสือ เนตรนารีอัลบั้มภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการบ้านสวยเมืองสุขอัลบั้มภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding ผ่าน บอร์ด kidbrightอัลบั้มภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน e-co schoolอัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์อัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONEอัลบั้มภาพกิจกรรม
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม