อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2563-03-13 ตรวจสอบภายใน งานการเงินและพัสดุ จาก สพม.28
2563-03-07 งานบายศรีสู่ขวัญรองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล
2563-03-06 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
2563-03-06 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ To be number one
2563-03-02 อำลาสถาบัน
2563-02-13 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
2563-02-12 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
2563-02-11 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
2563-02-04 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
2563-02-02 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
2563-01-30 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2563-01-28 การประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2563-01-11 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับ เทศบาลตำบลส้มป่อย
2563-01-09 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พอ.สว. บ้านโก
2563-01-06 พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
2563-01-02 สอบ pre O-NET ม.3, ม.6
2562-12-27 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2562-12-24 การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
2562-12-23 โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยนวัตกรรม
2562-12-21 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
2562-12-20 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
2562-12-12 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ
2562-12-9 การอบรมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน 2562
2562-11-29 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
2562-11-25 ผ้าป่าข้าวเปลือก และทำบุญเลี้ยงพระ
2562-11-25 พิธีถวายราชสดุดี
2562-11-19 ประชุมระดมทุนการศึกษาผ้าป่าข้าวเปลือก
2562-11-18 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน
2562-11-15 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารช่วยงานจราจร สภ.ราษีไศล
2562-11-11 สืบสานประเพณีลอยกระทง
2562-11-6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
2562-10-29 ศน. สพม.28 นิเทศติดตามการประเมินภายนอกรอบ 4
2562-09-24 รับเกียรติบัตร ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
2562-06-18 ศึกษาดูงาน OBCE QA รร.กันทรารมย์
2562-กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562
2562-กิจกรรมยามเช้า goodmorning ส้มป่อยพิทยาคม
2562-คนดีศรีส้มป่อยพิทยาคม
2562-กิจกรรมจิตอาสา
2562-วิทยากรท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2562การจัดทำ swot analysis
2562อบรมเชิงปฏิบัติการ smss sesa และ big data
2562ทำบุญตักบาตรวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2562รับการประเมิน ScQA
2562การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2562วันเข้าพรรษา 2562
2562ประชุมผู้ปกครอง 2/2562
2562กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
2562สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
2562จัดนิทรรศการบ้านสวยเมืองสุข
2562การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding ผ่าน บอร์ด kidbright
2562การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน e-co school
2562กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์
2562กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม