ภาพกิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2562-12-9 การอบรมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-29 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-25 ผ้าป่าข้าวเปลือก และทำบุญเลี้ยงพระอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-25 พิธีถวายราชสดุดีอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-19 ประชุมระดมทุนการศึกษาผ้าป่าข้าวเปลือกอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-18 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-15 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารช่วยงานจราจร สภ.ราษีไศลอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-11 สืบสานประเพณีลอยกระทง อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-11-6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมยามเช้า goodmorning ส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-คนดีศรีส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-กิจกรรมจิตอาสาอัลบั้มภาพกิจกรรม
2562-วิทยากรท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัลบั้มภาพกิจกรรม
สพม.28 นิเทศติดตามการประเมินภายนอก รอบ 4อัลบั้มภาพกิจกรรม
การจัดทำ swot analysisอัลบั้มภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ smss sesa และ big dataอัลบั้มภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมอัลบั้มภาพกิจกรรม
รับการประเมิน ScQAอัลบั้มภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานอัลบั้มภาพกิจกรรม
วันเข้าพรรษา 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562อัลบั้มภาพกิจกรรม
สวนสนามลูกเสือ เนตรนารีอัลบั้มภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการบ้านสวยเมืองสุขอัลบั้มภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding ผ่าน บอร์ด kidbrightอัลบั้มภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียน e-co schoolอัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์อัลบั้มภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน OBCE QA รร.กันทรารมย์อัลบั้มภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONEอัลบั้มภาพกิจกรรม
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม