สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เกียรติบัตร

ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | สุขศึกษา | ศิลปะ | ดนตรี | ภาษาต่างประเทศ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | คอมพิวเตอร์ | หุ่นยนต์ | การงานอาชีพ | เรียนร่วม | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.366.6ทองแดง141. เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.691ทองชนะเลิศ1. นางสาวแพรวพราว แสงใส1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงวีรภา บุญราช1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นางสาวอรนภา บุญอยู่1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ทองดี1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวกนก กงทับ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.376เงิน81. เด็กหญิงกฤษณีย์ ทองสุทธิ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.678.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรภิรมย์ รัตนะวัน1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.396.5ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธารนรินทร์ ชินบุตร1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
10ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.671.5เงิน41. นางสาวกัญญารัตน์ พลปากดี1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.380.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกัลยากร ล้านทอง1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
2. เด็กหญิงปิยาภัทร พลศรีดา2. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.667ทองแดง51. นางสาวชลธิญา เพชรพลอย1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
2. นางสาวอนันตญา พุฒจันทร์2. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.398ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกนกพร บุญราช1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
2. เด็กชายพรหมพิริยะ ชำรำ2. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6100ทองชนะเลิศ1. นายธีระชัย แท่นนรินทร์1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
15คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายกรรชัย อามาตย์1. นางพิมพ์ชนก รัตนวรรณ
16คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.665ทองแดง51. นางสาวพัชรพร พันธ์ไผ่1. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.372เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายบารมี คำจุลลา1. นายณัฐวุฒิ บาศรี
18คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.668ทองแดง101. นางสาวศุภาวรรณ หงษ์อินทร์1. นายณัฐวุฒิ บาศรี
19คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.399ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงชนิกานต์ ใจใส1. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
2. เด็กหญิงธีราพร พันธ์ศรี2. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น
20คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.695ทอง41. นายพัชรพล กาหลง1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น
21คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.374เงิน61. เด็กชายภูเบศ สะอาด1. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
22คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.673เงิน91. นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น
23วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.692.6ทองชนะเลิศ1. นางสาวกรรชฬิกาญจน์ ชินบุตร1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
2. นางสาวกันยามณี หงษ์กลาง2. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
3. นางสาวปวริศา โพธิ์งาม
24วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกันต์พจน์ รุ่งสิทธิธรรม1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก
2. เด็กชายสิทธิโชติ แก้วพิลา2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
4. เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
25วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.670เงิน61. นางสาวกานต์ธีรา เนียมแก้ว1. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
2. นางสาวณัฐธิดา พลซ้าย2. นางสาววนิดา ศรีสุข
3. นางสาววรนุช โกศล
26วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.376.43เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปัทมล กองแก้ว1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก
2. เด็กชายพิเชษฐ์ จิตมั่น2. นางสาววนิดา ศรีสุข
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์ พลทองมาก
27วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.674.8เงิน51. นางสาวจินทภา อรรคบุตร1. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
2. นางสาวภัทราวดี โทนะพันธ์2. นายเจตนิพิฐ โกษาผล
3. นางสาวศุภาพิชญ์ สังเกตุ
28วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.383.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปิยะธิดา รัตนะวัน1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. เด็กชายอรรณพ สมอุปฮาด2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
29วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นางสาวธัญลักษณ์ พวงพันธ์1. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
2. นางสาวสุวีรยา แก้วคำ2. นางสาววนิดา ศรีสุข
30วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.395.7ทองชนะเลิศ1. เด็กชายณปภัช พรมรังศรี1. นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
2. เด็กชายธีรพัฒน์ พาหา2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
31วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.392.1ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพงศธร อ่อนศรีทอง1. นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
2. เด็กชายอนุวัฒน์ บุญช่วย2. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.376.5เงิน51. เด็กหญิงกชมนพร นามแสง1. นางสาวภัชรา ชมบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราพัชร์ วงษามาลย์2. นางสาวจิราวรรณ ทองกลม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา บุญอินทร์
4. เด็กชายอลงกรณ์ โตมร
5. เด็กชายอัจฉริยะ อุทุม
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.34ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจารุวรรณ บุญอินทร์1. นางสาวภัชรา ชมบูรณ์
2. นางสาวชมพูนุช หอมชื่น2. นางสาวจิราวรรณ ทองกลม
3. นางสาวฐิติชญา พิลารัตน์
4. นางสาวณัฐชยา โพธิวัฒน์
5. นางสาวณัฐณิชา ทิพศร
34สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.689.33ทองชนะเลิศ1. นายกฤษฎา ปลื้มสุด1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
3. นายธนวรพงษ์ แซ่ลิ้ม
4. นายธนสิทธิ์ เถื่อนหิน
5. นายอริยะ มีเนตร
35สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.67ทอง41. เด็กหญิงชัญญานุช ทิมานะ1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒ อรรคบุตร2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
36สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.690.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุพิชญา สาลี1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
2. นายอภิเชษฐ์ ศรศรี2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
37สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.687.2ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์กลาง1. นายอุดร ปิยะวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี บุญมาก2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
3. นางสาวจุฬามณี พันธ์ศรี3. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
4. นางสาวธาราทิพย์ สุวรรณเวียง
5. เด็กหญิงบุษบา กองแก้ว
6. เด็กหญิงบุษราคัม ธรรมบุตร
7. นางสาวสุกาญดา ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์ กิ่งแก้ว
9. นางสาวอารีรัตน์ นามวงษ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีวิชัย
38สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.375เงิน51. เด็กหญิงยุภาวดี รัตนวัน1. นายยุทธนา โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงวาสนา ศรีเสมอ
39สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.675เงิน51. นางสาวกุลสตรี แพงชาติ1. นายยุทธนา โพธิวัฒน์
2. นางสาวพรสวรรค์ อยู่รอด
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.386.5ทอง41. เด็กหญิงญาณิศา ประมัดสระน้อย1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.374เงิน71. เด็กชายบัณฑิตา แวงยางนอก1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.678เงิน41. นายอริยะ มีเนตร1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
43ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.394ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสุดธิดา โกศล1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
44ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงขนิษฐา กองแก้ว1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
45ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.370เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปนิดา เทียมภัค1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
46ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.696ทองชนะเลิศ1. นางสาววิภาวี การะเกษ1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
47ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.689ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจันทกานต์ ทุมไมล์1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
2. นางสาวภัชราภรณ์ บุญชู
3. นางสาวศิรประภา ยวนจิตร
48ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.383ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
2. เด็กหญิงญาณภัทร ประสาร2. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
3. เด็กชายบุญญารัตน์ โพธิวัฒน์
4. เด็กชายพิชชากร รัตนวัน
5. เด็กชายสุธรรม โพธิวัฒน์
6. เด็กชายเจตริน อินคำแหง
49ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายภาณุพงศ์ บุญอยู่1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
2. นายวาสิษฐ์ สาระบุตร2. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
3. นายวุฒิกรณ์ โทนะพันธ์
4. นายอินทรเดช รัตนะวัน
5. นายโยธิน ศรีวิชัย
50ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.387.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายวชิรวิทย์ คงเจริญ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
51ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.683.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายสมบูรณ์ อำนวย1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
52ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.382ทอง61. เด็กหญิงอภัสราพร อรรคบุตร1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
53ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.691ทองชนะเลิศ1. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
54ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.387ทองชนะเลิศ1. เด็กชายวชิรวิทย์ คงเจริญ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
55ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.685.5ทอง51. นายสมบูรณ์ อำนวย1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
56ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.387.75ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงระดาวรรณ ศรีบัว1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
57ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
58ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.390ทอง41. เด็กชายอภิรักษ์ โพธิวัฒน์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
59ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายณัฐพงศ์ โพธิวัฒน์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
60ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.381.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงพัชราภร วะอาทิตย์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
61ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.686.33ทอง41. นางสาวกัญญารัตน์ พลปากดี1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
62ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.380.67ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธีรภัทร์ ราชชาลี1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
63ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.681ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายสมบูรณ์ อำนวย1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
64ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.395ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงระดาวรรณ ศรีบัว1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
65ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
66ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3-1-
67ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.386ทองชนะเลิศ1. เด็กชายอภิรักษ์ โพธิวัฒน์1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
68ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.686.25ทองชนะเลิศ1. นายอานนท์ แสงสืบ1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
69ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิ์วัฒน์1. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
70ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.661.4ทองแดง41. นางสาวธิรนาฏ หงษ์อินทร์1. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
71ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.387.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกฤติยา นาเมือง1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์
72ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.677.2เงิน51. นางสาวชลธิชา การะเกษ1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์
73ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.389ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธนากร ปราณีตพลกรัง1. นางนาตยา แสงใสย์
2. เด็กชายปรัตถกร อินทร์ละคร2. นางสาวจุฑามณี พรมดวงดี
74ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.696ทองชนะเลิศ1. นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์จำรัส1. นางนาตยา แสงใสย์
75ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.366.83ทองแดง61. เด็กหญิงฑิฆัมพร รัตนวัน1. นายอธิวัฒน์ อัตตโน
2. เด็กหญิงนงนภัส แสนวันนา2. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา
76ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.676.5เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสิริมาพร ล้าฟองคำ1. นายอธิวัฒน์ อัตตโน
2. นางสาวอุบลรักษ์ รัตนวัน2. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา
77ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.680.33ทองชนะเลิศ1. นางสาวกนกพร คำเอี่ยม1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์
2. นายธนกฤต ศรีบริบูรณ์2. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา
78ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.673เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกุสุมา กิ่งแก้ว1. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา
79กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.380.11ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธนพนธ์ โพธิ์งาม1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
2. เด็กชายบูรพา ธนูจันทร์2. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
3. เด็กชายพัทธดนย์ พลเยี่ยม
4. เด็กชายสถาพร สวยรูป
5. นายสุธรรม โพธิวัฒน์
6. นายเจตริน อินคำแหง
7. นายเทวินทร์ สุขสาคร
8. เด็กชายโชคอำนวย จันทพันธ์
80คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.675เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวรุ่งทิพย์ ลุผล1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางสาวเบญจรัตน์ คำบุญ2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
81คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.681ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวดาริกา ชาติผา1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางสาวปวีณา บริบาล2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
3. นางสาวสุภัสสรา เกตศิริ
82คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.673เงิน71. นางสาวจินตภา จันทร์เพ็ง1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
83คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.372เงิน41. เด็กชายธนพนธ์ โพธิ์งาม1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
2. เด็กชายบูรพา ธนูจันทร์2. นางสาวจันทรา พรมกอง
84คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.361ทองแดง41. เด็กชายฐิติศักดิ์ รัตนวัน1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
2. เด็กชายวายุ โพธิวัฒน์2. นางสาวจันทรา พรมกอง
85คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.384ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายทศเทพ อินทร์1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
2. เด็กชายพัทธดนย์ พลเยี่ยม2. นางสาวจันทรา พรมกอง
86คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.665ทองแดง101. นางสาวกัญญาณัฐ หงษ์อินทร์1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางสาวสโรชา มีสวาทนอก2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
87คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นายชวัลลักษณ์ พรรณโรจน์1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นายชุติศรณ์ สุตะพันธ์2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
88คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.678เงิน41. นางสาวปิยวรรณ แสงใส1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางสาวสุนิสา ขจัดกลาง2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
89คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายกรรชัย อามาตร์1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
2. เด็กชายปภาวิชญ์ หงษ์อินทร์2. นางสาวจันทรา พรมกอง
90หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายกรรชัย อามาตร์1. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
2. เด็กชายจักรพรรดิ สองสี2. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
3. เด็กชายปภาวิชญ์ หงษ์อินทร์
91หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธนวรพงศ์ แซ่ลิ้ม1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นายธนากร สาสังข์2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
3. นายปัญญาวัชร มูลศิริ
92การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ ประถม1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
2. เด็กหญิงปัชธิตา ชุมจันทร์2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
3. เด็กหญิงหทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์
93การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกานต์พิชชา กองแก้ว1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
2. นางสาวภูนิดา ศรีอำนาจ2. นางสุภาวดี ไชยช่วย
3. นางสาววณิชชา นิลทัย
94การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นางสาวกัญญารัตน์ ใจมา1. นางสุภาวดี ไชยช่วย
2. นายจิตติศักดิ์ คันศร2. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
3. นางสาวจีรภิญญา บุญมาก3. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
4. นายชินวัตร ศรีไสย
5. นางสาวปนัดดา กัปมีผล
6. นางสาววปุณดา บริบาล
95การงานอาชีพการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกฤษณา อรรคบุตร1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
2. นางสาวนภารัตน์ ปุรัมภะ2. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
3. นางสาวศศิวิมล แสงใส
96การงานอาชีพการประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.688ทอง41. นางสาวกิตยาการ ดีปานแก้ว1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
2. นางสาวพัชรีภรณ์ ท้วมคล้าย2. นางสุภาวดี ไชยช่วย
3. นางสาวอารีรัตน์ พันธ์ศรี
97เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.385ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงนฤมล คำเอี่ยม1. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
2. นางสาวสุพิฌชา อินทิรักษ์2. นายอธิวัฒน์ อัตตโน
3. เด็กหญิงไอรดา สมพา
98ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.689.3ทองชนะเลิศ1. นายณัฐวุฒิ เวียงคำ1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
99ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.374.66เงิน41. เด็กชายสุนันท์ชัย ทองตัน1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
100ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.683ทองชนะเลิศ1. นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์1. นายศักดิ์โชค ใจนวล

Download รายการ