สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

สรุปรวมทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ (กลุ่ม2)

เกียรติบัตร

ภาษาไทย | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | ทัศนศิลป์ | ดนตรี | ภาษาต่างประเทศ | คอมพิวเตอร์ | การงานอาชีพ | เรียนร่วม | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
ครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.685.8ทอง111. นางสาวแพรวพราว แสงใส1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์
2ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.670เงิน251. นางสาวอรนภา บุญอยู่1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
3ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.656เข้าร่วม511. นางสาวกนก กงทับ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
4ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.390ทอง111. เด็กชายธารนรินทร์ ชินบุตร1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
5ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.699.78ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธีระชัย แท่นนรินทร์1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
6วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.677.75เงิน191. นางสาวกรรชฬิกาญจน์ ชินบุตร
2. นางสาวกันยามณี หงษ์กลาง
3. นางสาวปวริศา โพธิ์งาม
1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
2. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
7วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.376เงิน171. เด็กชายกันต์พจน์ รุ่งสิทธิธรรม
2. เด็กชายสิทธิโชติ แก้วพิลา
3. เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก
2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
8วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.389.5ทอง91. เด็กชายณปภัช พรมรังศรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์ พาหา
1. นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
9สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.690.8ทอง181. นายกฤษฎา ปลื้มสุด
2. นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์
3. นางสาวณัฐณิชา ทิพศร
4. นายธนวรพงษ์ แซ่ลิ้ม
5. นายปัญญวัชร มูลศิริ
1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
10สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.681.2ทอง521. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์กลาง
2. เด็กหญิงกัลยาณี บุญมาก
3. เด็กหญิงกุลธิดา เกษีสังข์
4. นางสาวจุฬามณี พันธ์ศรี
5. นางสาวธาราทิพย์ สุวรรณเวียง
6. เด็กหญิงบุษบา กองแก้ว
7. เด็กหญิงบุษราคัม ธรรมบุตร
8. นางสาวสุกาญดา ทิพย์ศรี
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์ กิ่งแก้ว
10. นางสาวอารีรัตน์ นามวงษ์
1. นายอุดร ปิยะวงษ์
2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
3. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
11ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.690ทอง191. นางสาววิภาวี การะเกษ1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
12ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.692.6ทอง141. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
13ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.387.88ทอง101. เด็กชายวชิรวิทย์ คงเจริญ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
14ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.384.2ทอง261. เด็กหญิงระดาวรรณ ศรีบัว1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
15ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.681.25ทอง521. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
16ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.381.5ทอง331. เด็กชายธีรภัทร์ ราชชาลี1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
17ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.384.33ทอง331. เด็กหญิงระดาวรรณ ศรีบัว1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
18ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.687ทอง191. นางสาวภาวิดา สันทวงศ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
19ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.382.25ทอง281. เด็กชายอภิรักษ์ โพธิวัฒน์1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
20ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.681ทอง261. นายอานนท์ แสงสืบ1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
21ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.381.6ทอง371. เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิ์วัฒน์1. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
22ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.669ทองแดง511. นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์จำรัส1. นางนาตยา แสงใสย์
23ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.641.33เข้าร่วม501. นางสาวกนกพร คำเอี่ยม
2. นายธนกฤต ศรีบริบูรณ์
1. นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวอรวรรณ ศรีระษา
24คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.672เงิน501. นายชวัลลักษณ์ พรรณโรจน์
2. นายชุติศรณ์ สุตะพันธ์
1. นายณัฐพล บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
25การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.389.25ทอง151. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ ประถม
2. เด็กหญิงปัชธิตา ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงหทัยรัตณ์ แก้วศรีจันทร์
1. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ
26การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.688ทอง101. นางสาวกัญญารัตน์ ใจมา
2. นายจิตติศักดิ์ คันศร
3. นางสาวจีรภิญญา บุญมาก
4. นายชินวัตร ศรีไสย
5. นางสาวปนัดดา กัปมีผล
6. นางสาววปุณดา บริบาล
1. นางสุภาวดี ไชยช่วย
2. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
3. นายณัฐพงศ์ เจตินัย
27เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.393.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงนฤมล คำเอี่ยม
2. นางสาวสุพิฌชา อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอรดา สมพา
1. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์ อัตตโน
28ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.682.4ทอง451. นายณัฐวุฒิ เวียงคำ1. นายศักดิ์โชค ใจนวล
29ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.683.8ทอง411. นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์1. นายศักดิ์โชค ใจนวล

Download รายการ | ภาพกิจกรรม