โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ส้มป่อยพิทยาคม
ที่อยู่ เลขที่ 102 หมู่ที่ 15 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทรศัพท์ 045-960-410 โทรสาร 045-960-410
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530938
รหัส Smis 8 หลัก : 33022001
รหัส Obec 6 หลัก : 530938

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลส้มป่อย ถนนสายราษีไศล – ยางชุมน้อย ระยะทางห่าง จากอำเภอราษีไศล ๑๒ กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ สภาตำบลส้มป่อยได้ประชุมปรึกษาหารือขอจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ทา หนังสือถึงศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เพื่อเป็นการขยาย โอกาสทางการศึกษาโดยการนำ ของ นายบุญ พรรณโรจน์ ตัวแทนชาวบ้านและนายสุกิจ ศรีสาคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษในสมัยนั้นเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา จนกระทั่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สถานที่ทำการแห่งแรก คือ หอประชุม โรงเรียนบ้านส้มป่อย ( ส้มป่อยวิทยาเสริม ) เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ใช้ชื่อว่าโรงเรียนส้มป่อย (ส.ป) ให้นายเฉวียน อ่อนหวานครูใหญ่โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) เป็นผู้ดูแลรักษาการครูใหญ่ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน ให้บริการในพื้นที่ ๓ ตำบล คือ ตำบลส้มป่อย ตำบลหนองหมี และตำ บลไผ่ เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปี การศึกษา ๒๕๑๙ และเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี การศึกษา ๒๕๓๕ ปัจจุบันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำ สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็น “โรงเรียนต้นแบบ” โครงการ ๑ อำ เภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
ของอำเภอราษีไศล

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย จิตใจสูง

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตฺนํ (ปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชน)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางสมาธิ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
เทียนและดอกบัวตั้งอยู่บนโล่