โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนส้มมป่อยพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 2563