บัญชีสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ที่
เรื่อง
สื่อ
หมายเหตุ
1แนะนำโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2การประเมิน สมศ รอบ 4สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
3ขับเสภา ต้อนรับ ผอ. เขต สพม.28สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
4การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
5เครื่องปั่นดินเผาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโกสื่อวีดีทัศน์ผลงานนักเรียน
x...สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม