วิสัยทัศน์
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0

ค่านิยม
ค่านิยมในการทำงานของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คือ “SOMPOY Model ”
S : Sufficiency Economy น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
O : Organization รัก ศรัทธาองค์กร พร้อมเสริมสร้าง
M : Moral นำทางด้วยคุณธรรมทั้งกาย จิต
P : Participation ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข
O : Operation ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ
Y : Yield ครบถ้วนด้วยผลงาน

วัฒนธรรมโรงเรียน
ครูและบุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม โดยยึดหลักนิติธรรมและความอาวุโส รักและศรัทธาองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
แต่งกายสะอาด มารยาทงาม
แต่งกายสะอาด หมายถึง ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน
มารยาทงาม หมายถึง ผู้เรียนมีกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ