อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2566-02-18 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2565
2566-02-09 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เขาพระวิหาร-ภูจองนายอย
2566-02-07 พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ
2566-01-30งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
2566-01-28การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
2566-01-24โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สุขกาย สบายชีวี "สมส่วน สดใส่ สมองดี มีพลานามัย"
2565-11-24ค่ายเยาวชนสดใส ห่างไกลซึมเศร้าด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
2565-11-232565-11-23 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
2565-11-17สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
2565-11-15สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2565-11-9การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2565-11-8สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565
2565-11-03การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
2565-09-23โครงการอบรมการป้องกันเเก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2565-09-23โครงการอบรมการป้องกันเเก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2565-09-21รับการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง
2565-09-20สรุปผลการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณประจำปี 2565
2565-09-07งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
2565-09-05โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2565-08-10กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
2565-07-26โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี การศึกษา 2565
2565-07-22แสดงความยินดีกับครูอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
2565-07-21รับเกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
2565-07-10คณะศึกษาดูงาน สาขาบริหารการศึกษา มรภ ศรีสะเกษ
2565-07-08การศึกษาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตามโครงการอารยเกษตร โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2565-06-28ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2565
2565-06-27วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
2565-06-27วันต่อต้านยาเสพติดโลก และ การอบรมระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา
2565-06-23พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
2565-06-09การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA)
2565-05-31ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับ บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2565-05-27ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
2565-05-25Big Cleaning Day 1/2565
2565-05-19การนิเทศ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565
2565-05-18ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร
2565-05-11ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2/2565การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 1/2565อัลบั้มภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม