อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2563-05-27 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-05-13 การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(COVID-19)อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-05-12 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1/2563อัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-05-07 การประชุมทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัลบั้มภาพกิจกรรม
2563-04-26 บรรยากาศปิดเทอมที่ยาวนาน #โควิด-19อัลบั้มภาพกิจกรรม
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม