อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2564-04-08การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ รายวิชา IS3
2564-04-05ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
2564-04-03พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารโรงอาหารใหม่
2564-04-01การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2564-03-31สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
2564-03-28 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2564-03-24การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560
2564-03-19กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
2564-03-01เตรียมความพร้อม ติว O-NET ม.3
2564-02-06ประชุมสภานักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2564-01-22ต้อนรับ ผอ.วันดี พรหมมา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2564-01-20แสดงความยินดี ผอ.ธนกฤต เกตุไชยเลิศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
2564-01-15ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการฯ อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
2563-12-29การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
2563-12-22การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563
2563-12-21การบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔
2563-12-21คณะกรรมการนักเรียนรับเกียรติบัตรและส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน 2563-2564
2563-12-14สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
2563-12-9เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ครั้งที่ 2/2563
2563-12-8ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563
2563-12-7กิจกรรม big cleaning day ภาคเรียนที่ 2/2563
2563-11-7การแข่งขัน To Be Number ONE Teen Dancercise ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
2563-11-2นิทรรศการ การแสดงผลงานการจัดทำ Portfolio นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
2563-10-31สืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ร่วมกับชุมชนตำบลส้มป่อย
2563-10-30แนะแนวการศึกษาต่อพี่สู่น้อง สาขา พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
2563-10-20มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานฯ
2563-10-14 โครงการวัยรุ่นสดใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย
2563-09-28การฝึกภาคที่ตั้งปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
2563-09-25TEP FORUM SISAKET พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ
2563-09-24พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
2563-09-17ทำบุญสังฆทานวัดบ้านโก ของนักเรียน 1/4 และ 4/2
2563-09-16โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับชาติ
2563-09-15 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
2563-09-01เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2563-09-01การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
2563-08-31โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต
2563-08-31รับชมการถ่ายทอดสด การจัดแสดงการจัดเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์
2563-08-18การนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
2563-08-18ทำบุญสังฆทานวัดบ้านบึงหมอกของนักเรียน 2/1 และ 4/3
2563-08-13กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
2563-08-13พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
2563-08-13โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
2563-08-11พิธีลงนามทำข้อตกลง (MOU) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2563-08-11โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับดำเภอราษีไศล
2563-08-11โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวทางพระราชดำริฯ
2563-08-10การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2563-08-05ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
2563-08-03การก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ขนาด 260 ที่นั่ง
2563-08-03พิธียกเสาเอก เสาโท โรงอาหารใหม่
2563-07-31โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้าง วินัยจราจร
2563-07-30นิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
2563-07-24กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
2563-07-19 พิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 44 ปี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2563-07-13จัดนิทรรศการร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)
2563-07-03กิจกรรม big cleaning day ภาคเรียนที่ 1/2563
2563-07-02กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดในตำบลส้มป่อย ประจำปี 2563
2563-07-01รับโล่และเกียรติบัตร O-Net 2563 สูงกว่าระดับประเทศ
2563-07-01เปิดเรียนวันแรก On Site 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
2563-06-30ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ DEEP
2563-06-26การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560
2563-06-24กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2563
2563-06-23การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 2/2563
2563-06-23จัดนิทรรศการร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)
2563-06-23การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2563-06-16 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2563-06-16 การไฟฟ้าศรีสะเกษและการไฟฟ้าราษีไศล ร่วมกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2563-06-15 การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
2563-06-10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom ตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2653-06-09 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2563-06-08 การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4
2563-06-06 การนำเสนอผลงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 สพม.28
2563-06-05 เยี่ยมบ้านนักเรียนสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
2563-06-05 การอบรมการทำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟสชิล
2563-06-04 สอบ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
2563-06-02 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกำหนดการสอน / การจัดทำข้อสอบมาตรฐานรายวิชา
2563-06-02 อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.น้อย
2563-05-27 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2563-05-13 การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(COVID-19)
2563-05-12 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1/2563
2563-05-07 การประชุมทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2563-04-26 บรรยากาศปิดเทอมที่ยาวนาน #โควิด-19
ปีการศึกษา 2563ภาพกิจกรรมยามเช้า ตอนรับนักเรียน พบปะประชาสัมพันธ์ เข้าแถวเคารพธงชาติ
ปีการศึกษา 2563คนดีศรีส้มป่อยพิทยาคม ของหายได้คืน กิจกรรมจิตอาสา
ปีการศึกษา 2563กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม