นางวันดี พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก บริหารการศึกษา
e mail : wandee@sompoy.ac.th
โทรศัพท์ : 045-960-410

 

นายณัฐวุฒิ  หารไชย
รองผู้อำนายการโรงเรียน
วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก การบริหารการศึกษา
email : natthawut@sompoy.ac.th
โทรศัพท์ : 045-960-410

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ