ชื่อ-สกุล นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
วันเดือนปีเกิด 26 ส.ค. 2514
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก การบริหารการศึกษา
email directorthanakrit@gmail.com