ชื่อ-สกุล นางวันดี  พรหมมา
วันเดือนปีเกิด 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก การบริหารการศึกษา
email 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ