แนะนำบุคลากรใหม่


นายกิตติศักดิ์ บวรรัตนกุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 กรกฎาคม 2533
การศึกษา : ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ประสบการณ์ทำงาน : โรงเรียนบ้านโคกสูง(ในโครงการพระราชดำริ) สพป.บร.2