ผลงานดีเด่นปี 2558

1. รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ภาพประกอบ


รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ได้แก่.....1. นางสาวพรวิไล   ใจใส 2. นางสาวสุริยาพร   ศาลางาม

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ได้แก่.....1. นางสาวกัญญารัตน์   นามพันธ์ 2. นางสาวปรีดาวรรณ   ไชโย 3. นายศิวกร   เติมทรัพย์
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3

ได้แก่..... เด็กชายปฏิมากร   เจียงวงศ์
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ได้แก่.....เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ได้แก่.....นายสมเกียรติ  ยอดงาม
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ได้แก่.....เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ได้แก่.....เด็กชายกฤษณะพงศ์  แก้วประดับ
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ได้แก่.....นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ได้แก่.....นายสมเกียรติ  ยอดงาม
ระดับภาค
๑๐  
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ได้แก่.....เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
ระดับภาค
๑๑
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
ได้แก่.....1. เด็กหญิงปวันรัตน์   สมคะเน 2. เด็กหญิงศิริพร   ดาวเรือง 3. เด็กหญิงสุนารัตน์   อ่อนหวาน
ระดับภาค
๑๒
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

ได้แก่.....1. นางสาวกนิษฐา   เถื่อนหิน 2. นางสาวชลิตา  นามแสง 3. นางสาวอังคณา   พิมพิเศษ
ระดับภาค
๑๓
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

ได้แก่.....1. นายกนกพล   บุญอินทร์ 2. นางสาวกัญญารัตน์   สุตะพันธ์ 3. นายณรงค์ศักดิ์   สุตะพันธ์ 4. นายณัฐณูญ   บุญอินทร์ 5. นางสาวพรรณพัชร   หงษ์อินทร์ 6. นางสาวเสาวกานต์   อามาตย์
ระดับภาค
๑๔
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ได้แก่.....1. นางสาวกมลพรรณ   โพธิวัฒน์ 2. นางสาวบุญฑริตา   บุญมาก 3. นางสาวบุษยา   พิมพ์ทอง
ระดับภาค
๑๕ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ได้แก่.....เด็กหญิงสุภัชชา   หัดที
ระดับภาค
๑๖
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ได้แก่.....นางสาวจุฑาทิพย์   ยิ้มเยื้อน
ระดับภาค
๑๗
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ได้แก่.....นางสาวปฏิมากรณ์   นามปัญญา
ระดับภาค

2. รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ภาพประกอบ


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้แก่.....1. นายวรรณกวี  บุญอินทร์ 2. นางสาววนิดา  การะเกษ 3. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง

ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรม ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ได้แก่.....1. นายวรรณกวี  บุญอินทร์ 2. นางสาววนิดา  การะเกษ 3. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
ระดับจังหวัด