ผลงานดีเด่นปี 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ระดับผลงาน

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖ ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับชาติ
รางวัลเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา ม.๔-ม.๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับชาติ