ครูและบุคลากร

ครูและบุคลกรทางการศึกษา        

          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  จำนวน ๓๖ คน ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร ดังนี้
                       

๑)  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษวุฒิ การศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน
๒) นายเสกสรรค์  ยุภาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)  

โดยแยกรายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้ดังนี

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา   ๒๕๕๕
 
ตำแหน่ง
เพศ
 
รวม
วุฒิการศึกษา
ชาย
หญิง
ป.โท
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี
รวม
๑. ฝ่ายบริหาร
    ผู้อำนวยการ 
-
-
-
    รองผู้อำนวยการ
-
-
-
รวม

 

-
-
-
๒. ครู
     ครู อันดับ คศ.๓
๑๘
๑๔
-
๑๘
     ครู อันดับ คศ.๒
๑๑
๑๑
     ครู อันดับ คศ.๑
-
-
-
     ครูผู้ช่วย
-
-
-
       ครููุธุรการ
-
- -
รวม
๑๔
๑๙
๓๓
๒๑
๑๑
๓๓
๓. ลูกจ้างประจำ
     ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๓
-
-
-
     พนักงานขับรถยนต์
-
-
-
รวม
-
 
-