การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑?
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑?
วันที่ข่าว : 02/09/2561
หน่วยงาน : นายอลงกรณ์ สาระบุตร
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร
           ด้วยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ มีกำหนดไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเกิดสวัสดิภาพในการควบคุม ดูแลนักเรียน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑) จึงขอหยุดเรียนเป็นเวลา ๒ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เปิดเรียนในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงเรียนจะจัดสอนชดเชยในโอกาสต่อไป
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]