รายงานผลการประเมินโครงการ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0
ตามศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้รายงาน นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล
หน่วยงาน โรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2560
วันที่ข่าว : 31/08/2561
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้โพส : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร
              บทคัดย่อ 
 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ตามศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ตามศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ตามศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้ จากการดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ตามศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]