การวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้สูงขึ้น?
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : การวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้สูงขึ้น?
วันที่ข่าว : 07/06/2561
หน่วยงาน : นายอลงกรณ์ สาระบุตร
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร
การวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้สูงขึ้น?
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]