ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมและชุมชนในเขตพื้นที่บริการจัดทาผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
วันที่ข่าว : 14/11/2559
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมและชุมชนในเขตพื้นที่บริการจัดทาผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ดังนั้นจึงแจ้งบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลทานที่ท่านได้ทาในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข และ ความเจริญตลอดไปเทอญ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]