» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมล่าสุด
ค้นหา:
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานที่โพส
02/09/2561 การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
31/08/2561 การวิจัยเรื่อง?การวิจัยเรื่อง?การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
07/06/2561 การวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้สูงขึ้น? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
10/05/2561 การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
28/05/2560 เกียรติบัตรอบรมระบบ SMSS สำหรับครูทุกคน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2560 แบบฟอร์แผนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14/11/2559 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •