» ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด
ค้นหา :
วันที่
หัวข้อกิจกรรม หน่วยงานที่โพส
02/09/2561 การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
31/08/2561 การวิจัยเรื่อง?การวิจัยเรื่อง?การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
07/06/2561 การวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ให้สูงขึ้น? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
10/05/2561 การวิจัยเรื่อง ?การใช้ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) พัฒนาการอ่านเขียนบกพร่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑? นายอลงกรณ์ สาระบุตร
28/05/2560 เกียรติบัตรอบรมระบบ SMSS สำหรับครูทุกคน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2560 แบบฟอร์แผนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14/11/2559 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
09/09/2559 โครงการพัฒนาทักษะและสมาธิของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Paint กลุ่มบริหารงานทั่วไป
24/08/2559 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15/08/2559 ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
15/08/2559 กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์59 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
10/08/2559 กำหนดการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
10/08/2559 ทุนการศึกษาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มอบในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
10/08/2559 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21/07/2559 กราบไหว้งามตามวิถีไทย การกราบไหว้ที่ถูกต้อง กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
12/07/2559 ทะเบียนศิษย์เก่าจากงานผ้าป่าปี2557 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12/07/2559 bookmark1/59 ..ดาวน์โหลดได้แล้ว กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30/06/2559 การสวดมนต์สรภัญญะที่ถูกต้อง กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
16/05/2559 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 1/59 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28/03/2559 ประกาศผลสอบเข้า ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13/03/2559 แจ้งเว็บโหลดวุฒิบัตรและเกียรติบัตรของ สพม.28 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/03/2559 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/02/2559 สรุปผลการแข่งขันทักษะระดับชาติ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/01/2559 กำหนดการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28/10/2558 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
14/09/2558 แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค 2558 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
11/09/2558 ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[1][2][3][4]

[ »ปิดหน้านี้ ]