นายบัญชา   ติละกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ:  ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด:   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่:  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕จนถึงปัจจุบัน  

นายบัญญัติ  ขาววิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด:   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)   

นายมนัส  โพธิวัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด:   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ข้อมูลครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้