ผลงานดีเด่นปี 2556

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ระดับผลงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๖

ระดับประเทศ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองการประกวดรำไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑-ม.๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การวาดภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint)(บกพร่องทางการเรียนรู้)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
รางวัลเหรียญเงินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖