ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารสถานที่    
ปัจจุบันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้
    อาคารเรียนถาวร              ๓ หลัง 
    อาคารปฏิบัติงาน              ๓ หลัง
    หอประชุม                      ๑ หลัง
    โรงอาหารอเนกประสงค์     ๑ หลัง
    บ้านพักครู                      ๗ หลัง
    บ้านพักนักการภารโรง       ๑ หลัง
     เรือนเพาะชำ                 ๑ หลัง
     โรงจอดรถ                    ๑ แห่ง 
      บ่อเลี้ยงปลา                 ๘ บ่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก 
  
 โทรศัพท์                       ๑ เลขหมาย 
    คอมพิวเตอร์บริหารงาน     ๖ เครื่อง 
    ระบบอินเตอร์                  ๒ ระบบ