ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

    เลขที่  -    หมู่ที่  ๑๕  ตำบลส้มป่อย    อำเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๑๖๐   โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๕-๙๑๓๗๑๔  เว็บไซต์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม   http://www.sompoy.ac.th 
e-mail spk2519@gmail.com โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่ตำบลส้มป่อย  ถนนสายราษีไศล –  ยางชุมน้อย  ระยะทางห่างจากอำเภอราษีไศล  ๑๒  กิโลเมตร  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗  สภาตำบลส้มป่อยได้ประชุมปรึกษาหารือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ทำหนังสือถึงศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ    เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการนำของนายบุญ พรรณโรจน์  ตัวแทนชาวบ้านและนายสุกิจ  ศรีสาคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษในสมัยนั้นเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา  จนกระทั่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้  ในวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  สถานที่ทำการแห่งแรก  คือ  หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อย  ( ส้มป่อยวิทยาเสริม )  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนส้มป่อย (ส.ป) นายเฉวียน  อ่อนหวานครูใหญ่โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)  เป็นผู้ดูแลรักษาการครูใหญ่   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน  ให้บริการในพื้นที่  ๓  ตำบล  คือ  ตำบลส้มป่อย  ตำบลหนองหมี  และตำบลไผ่  เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปีการศึกษา๒๕๑๙ และเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๕    
    ปัจจุบันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  เขต  ๒๘  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และเป็น “โรงเรียนต้นแบบ” โครงการ  ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ของอำเภอราษีไศล   ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้รับรางวัล  
“โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง”  และล่าสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สภาพโรงเรียน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม   มีเนื้อที่  ๓๗  ไร่  ๓  งาน  ๖๑  ตารางวา  ได้มาจาก
1. ที่สาธารณประโยชน์    ๒๓  ไร่    ๓   งาน    ๖๑  ตารางวา
2. ที่เอกชนบริจาค
    2.1 นายสมศรี      สัมฤทธิ์ ๑๐ ไร่
    2.2 นายตุ่น     บริบาล   ๑ ไร่
    2.3 นายพิศ  บุษบงศ์   ๑ ไร่
    2.4 นายเสาร์  สุตะพันธ์   ๑ ไร่
    2.5 นายบุญถิน  สาระบุตร   ๑ ไร่
อาคารสถานที่    
ปัจจุบันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้ 
     อาคารเรียนถาวร     ๓  หลัง 
    สิ่งอำนวยความสะดวก 
    อาคารปฏิบัติงาน ๓ หลัง
    หอประชุม ๑ หลัง
    โรงอาหารอเนกประสงค์ ๑ หลัง 
    บ้านพักครู ๗ หลัง
    บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง 
    เรือนเพาะชำ ๑ หลัง
    โรงจอดรถ ๑ แห่ง
    บ่อเลี้ยงปลา ๘ บ่อ
    โทรศัพท์  ๑ เลขหมาย 
    คอมพิวเตอร์บริหารงาน ๖ เครื่อง
    ระบบอินเตอร์ ๒ ระบบ 

คำขวัญโรงเรียน
                      เรียนดี    ประพฤติดี    มีพลานามัย    จิตใจสูง 
ปรัชญาโรงเรียน
                      ปญฺญา  นรานํ  รตฺนํ  (ปัญญาเป็นที่พึ่งของนรชน) 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
    พระพุทธรูปปางสมาธิ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 
เพลงประจำโรงเรียน                       
สีประจำโรงเรียน     
                            สีเขียว      หมายถึง ความร่มรื่น  ความสดชื่น
                           สีเหลือง   หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรมและความร่มเย็น 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      
            ต้นหางนกยูง

๓.  สภาพชุมชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้ของประชาชนมาจากเกษตรกรรมปลูกข้าว  และการปั้นหม้อ ( ภูมิปัญญาท้องถิ่น )  พืชเศรษฐกิจของตำบลส้มป่อยคือหอมแดง  
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนี้  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการปั้นหม้อที่หมู่บ้านโลักษณะที่ตั้ง  ตำบลส้มป่อย  อยู่ทางทิศเหนือ  ห่างจากอำเภอราษีไศ
    -ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองหมี 
    -ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลไผ่ 
    -ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำมูล
    - สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบ

วิสัยทัศน์ 
    สร้างภูมิธรรม  ก้าวนำภูมิรู้  มุ่งสู่ผลงานระดับชาติ  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีเอกลักษณ์ 
 รักษ์ความเป็นไทย
    ๑.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพระดับสากล พันธกิจ
    ๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรักความเป็นไทย 
และจรรยาบรรณครู 
    ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    ๔.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชนและสังคม